Залужний нагородив «Золотим хрестом» бійця із Шепетівської громади

Залужний нагородив «Золотим хрестом» бійця із Шепетівської громади
Тут і далі фото з сайту "День за Днем"
  • Валерію 37 років. Він — сержант у 72-й окремій механізованій бригаді іме­ні Чор­них За­по­рож­ців. 

  • За останні 9 місяців — це вже третя нагорода захисника. 

По­чес­ний наг­рудний знак «Зо­ло­тий хрест» від Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча Зброй­них сил Ук­ра­їни ге­не­ра­ла Ва­ле­рія За­луж­но­го отримав військовий Валерій. 

37-річ­ний вій­сько­вос­лужбо­вець воює у 72-й окремій механізованій бригаді іме­ні Чор­них За­по­рож­ців. Він — го­лов­ний сер­жант взво­ду 2-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної ро­ти 1-го ме­ха­ні­зо­ва­но­го ба­таль­йону, мо­лод­ший сер­жант. Нині захисник знаходиться в Донецькій області. 

Відео дня

— Він є урод­женцем та жи­те­лем се­ла Плі­щи­на. На­ра­зі за­хи­щає те­ре­ни на­шої дер­жа­ви на До­неч­чи­ні. По­чес­ний наг­рудний знак «Зо­ло­тий хрест» від Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча — це най­ви­ща на­го­ро­да сер­жантсь­ко­го та ря­до­во­го скла­ду ЗСУ, — роз­по­ві­ли во­лон­те­ри з Ше­пе­тів­ки місцевому виданню “День за Днем”.

За останні 9 місяців це вже тре­тя на­го­ро­да для Валерія. Раніше він отримав ме­даль «Нез­ламним ге­ро­ям ро­сій­сько-ук­ра­їнсь­кої вій­ни» та наг­рудний знак «Ук­ра­їна або смерть».

— Смі­ли­вий, безс­траш­ний, ро­зум­ний. Дя­ку­ємо за муж­ність та ге­ро­їзм! Пи­ша­ємо­ся і че­ка­ємо вдо­ма, — до­да­ли во­лон­те­ри.

До­від­ка:
«Зо­ло­тим хрес­том» на­го­род­жу­ють вій­сько­вих ря­до­во­го й сер­жантсь­ко­го скла­ду Зброй­них сил Ук­ра­їни за сум­лінне й ус­пішне ви­ко­нан­ня бойових зав­дань і за ви­со­кі по­каз­ни­ки бойової під­го­тов­ки. Зок­ре­ма, її от­ри­му­ють вій­сько­ві, які за від­сутнос­ті офі­це­ра взя­ли на се­бе ко­ман­ду­ван­ня ді­ями під­розді­лу.

Читайте також:

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі (1)
  • Alla Bayda

    Дякуємо Герою за Україну!

keyboard_arrow_up